Via een agribusiness brede positionering van de regio Noord-Holland Noord worden uitdagingen aangepakt door synergie en regie te versterken op het gebied van bestuurlijke, technologische en marktinnovatie, new business, scholing en arbeid, agrologistiek en ruimtelijke ordening.

Korte notenketen vanuit economie, ecologie en landschappelijke waarde
Samen met de gemeente Lingewaard, Van Hall Larenstein en de Zandse Notengaard onderzoeken we de mogelijkheden om een korte voorzieningen keten Noten in te richten en wel bij voorkeur met een nadrukkelijke aanwezigheid in de gemeente Lingewaard. Speciaal het gebied Het Zand, een gebied met veel oude opstal van gewezen glastuinbouw en andere agrarische activiteiten, zou zich lenen om een areaal notenproductie te leveren wellicht in moderne varianten van agroforstry die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk-landschappelijk relevant zijn. Deze drie invalshoeken worden door de projectgroep onderzocht met een hoge mate van participatie vanuit bewoners van Het Zand, ondernemers uit Lingewaard en relevante partijen die al actief zijn in deze branche.

Scepsis en ongeloof….staan tegenover de bewijzen dat homeopathische middelen werken; je moet er anders mee omgaan dan de klassieke interventiemiddelen. Het biedt een alternatief voor de eindige chemische bestrijding en de opkomende biologische bestrijding met al haar registratieproblematiek.


Goede luchtkwaliteit in de kas begint met het monitoren van verschillende gassen in de kas. Vanuit dit startpunt is CropEye samen met tuinbouwondernemers en bedrijven gespecialiseerd in gasanalyse, automatisering en advies een samenwerkingsproject gestart; AirQ.
De praktijkmetingen gaven een positief resultaat en perspectief voor de toekomst, het begin van een nieuwe stuurfactor en tool. Het eerste prototype voor gasmonitoring in de kas is met veel creativiteit ontwikkeld door EMS samen met tuinbouwondernemers en het resultaat de MACView®-Greenhouse Gas Analyser is beschikbaar voor de sector.
CropEye is trots op het feit dat zij aan de wieg heeft gestaan van deze nieuwe ontwikkeling, waarbij samenwerking tussen bedrijven en vraagsturing vanuit de praktijk centraal stonden. 

Bedrijven meten samen luchtkwaliteit en werkklimaat in verschillende kassen en weten samen meer; kennis-, product- en adviesontwikkeling.

Innovatie van de suikerketen
De Bietsuiker als belangrijke Food-component en agrarische activiteit kent een lange en dynamische geschiedenis en staat nu weer voor grote uitdagingen. De mondiale markt wordt meer en meer open en de financiële ondersteuning valt geleidelijk weg. Alom klinkt de roep om herstructurering en vernieuwing. Hoe zien de toekomstige bietenteelt en suikerketen eruit?

Agrarische ondernemers in Gelderland willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van bomen in bedrijfssysteem (in allerlei varianten van voedselbossen tot bufferstroken, van volvelds systemen tot agroforestry). Indien agrariërs voor bomen kiezen, dan heeft men bijna altijd de voorkeur voor notenbomen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor vele product/marktcombinaties. Er is in Nederland een groeiende vraag naar noten. De noten die we nu in Nederland gebruiken (en dan met name de wal- en hazelnoten) komen voornamelijk uit Amerika en/of Turkije. Dus notenproductie hier realiseren is een kringlooplandbouw hier opzetten; noten van lokale herkomst (lokale korte keten).

Vanuit het innovatieplatform PhytoGlashouse Applications (PGA) is in 2011 een groep bedrijven (CropEye, SU Biomedicine, Proeftuin BCK (Ron Peters) en Boehringer Ingelheim Pharma) een gezamenlijk project begonnen.
Het doel van het project was om na te gaan of de teelt van medicinale kruidenplanten in de glastuinbouw concurrerend kan zijn met buitenteelt.

Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het perceel nu bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf.

Bedrijven, kennisinstellingen, ingenieursbureaus maken kennis met de wereld van “biobased”: technologie, forcast-2020, en hoe dit fenomeen op te nemen in de bedrijfsstrategie.

Beton wapenen met plantaardige vezels om betonrot “minder erg” en om andere eigenschappen mee te geven aan het constructiemateriaal; een pilot van Hogeschool Arnhem-Nijmegen en CropEye.

Het project ‘Natuur-inclusief met bomen’ wil ondernemers inspireren en aanzetten tot het investeren in het inpassen van bomen in huidige bedrijfssystemen. Denk aan agroforestry, strokenteelt met bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, en vooral het inpassen van notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

Uit onze voorstudie blijkt dat Sclerotinia besmetting nog steeds een groot probleem kan zijn in oogsten over de hele wereld, in de glastuinbouw maar ook in de open teelten. De toenemende vraag naar biologische oplossingen past in onze aanpak van Sclerotinia.

Het project “Noten uit Overijssel” is een antwoord op de groeiende vraag uit de markt van aspirant-telers die willen starten met notenteelt en het project levert een bijdrage aan de doelen van provincie en waterschappen op gebied van water en omgeving.

Dit project beoogt ondernemers te trainen en te begeleiden in het opzetten van de teelt van noten (hazel- en/of walnoten), waarbij diverse aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen: start, teelt, onderhoud en afzet. Dat de teelt zelf nagenoeg is verdwenen, geldt niet voor de kennis op dit gebied: de uitvoerders en beoogde experts van dit project zijn deskundig op het gebied van notenteelt.

Motor van de economie
De bodem als duurzame productieplaats van ons voedsel en onze grondstoffen en tegelijk 0-tolerance m.b.t. gebruik van mineralen meststoffen en verliezen naar milieu vragen om het herontwerpen van bodemmanagement, en nadrukkelijk voor het beheer van de organische stof in de bodem. Het Nutriënten Management Instituut is specialist in meten en weten over organische stof, het modelleren van nutriëntenstromen in de bodem.

Vroegtijdige afbraak BioSubstraat lijkt onder controle
Het plantaardige materiaal (in casu hennep) dat de matrix vormt van het BioSubstraat is gevoelig voor biologische afbraak, interessant vanuit recycling oogpunt echter vroegtijdige biodegradatie leidt tot functie- en structuurverlies.  Hoe dit dilemma op te lossen nl. een biobased vertrager van biologische afbraak. 

Zorg om de bodem
De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.

1. Het gaat niet goed met de bodem
De bodem als drager van voedselproductie, natuur, recreëren, waterberging en wonen staat zwaar onder druk. Bodemvruchtbaarheid wordt bedreigd en waterbergend vermogen is al sterk verminderd.
Honderden actieplannen en actiegroepen proberen de negatieve trend te keren. Veel signalen worden gegeven, zowel door de bodem zelf als door de actiegroepen, maar leiden vooralsnog niet tot een trendbreuk. De tegenkracht van schaalvergroting, regelgeving en ogenschijnlijke eenvoudige c.q. korte- termijn oplossingen lijkt te groot om de trend te keren. Het rendement van investeren in de bodem is nog te diffuus en te onzeker.

Het project Boeren & AgroBiodiversiteit voor De Peel wil agrarische ondernemers begeleiden hun bedrijf robuuster en economische sterker te maken met agrobiodiversiteit (ABD) als belangrijk middel. In 2011 en 2012 zoeken melkveehouders en akkerbouwers in dit praktijkproject hoe ze ABD kunnen toepassen op hun bedrijf. Een tiental ondernemers gaat nu eerst aan de slag om op hun bedrijf diverse maatregelen uit te testen. Alle andere ondernemers kunnen daarbij meekijken, meeleren en meedoen om het later zelf toe te passen.

Bufferstroken met notenbomen zorgen voor dubbel winst

Al met veel enthousiasme wordt door agrarische ondernemers gewerkt aan de verbetering van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Middels diverse projecten ondersteunt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de agrariërs hierbij. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen Waterschappen en ondernemers te stimuleren, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen waardoor de waterdoelen gehaald kunnen worden.
Een goed voorbeeld van een nieuw initiatief is ‘Bufferstroken 2.0’. De bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

een grote, groene stap verder!
Hoogwaardige, gezonde teelt met een gouden  randje.

Er bestaat een relatie tussen gezonde, verse voedingsproducten van gezonde teelt en de gezondheid van de mens. Daarom is Centrum Vers & Gezond in ontwikkeling.
Vers & Gezond stimuleert korte ketens en gezonde teelt, door productie en verkoop van, onderzoek naar en voorlichting over verse en gezondheidsbevorderende voeding, te combineren. Dit alles in relatie tot humane gezondheid in een stedelijke omgeving, met een zeer aantrekkelijk verdienmodel.

ClearDetections offers agricultural (inspection) laboratories a turnkey solution for plant health diagnostics. We provide DNA-barcode based detection methods for all major plant pathogenic nematodes as all-inclusive molecular detection kits (Real-time PCR based).

CropEye is bezig een consortium te vormen dat bezig gaat met de beïnvloeding van substraat/bodemfuncties door middel van de biologie. Een optie is om compost selectief te verrijken met een biologische functie zodat de weerbaarheid of mineralen leverend vermogen van substraat/bodem wordt verhoogd. Ook andere dragers dan compost zijn in het vizier. Onvermijdelijk is dat de meetbaarheid van weerbaarheid een onderdeel van het consortiumplan is.

Fruittelers, veehouders en akkerbouwers in de Bommelerwaard werken toe naar vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater. Ook verbeteren zij de bedrijfsvoering ten aanzien van watergebruik en watervasthoudendheid. Zij gaan praktische, innovatieve maatregelen nemen in samenwerking met stakeholders.

Duurzaam Boer Blijven in Drenthe is een omvangrijk project in Drenthe waar via best practice- en studiegroepen het aantal boeren gestaag groeit dat duurzaamheid toepast in hun bedrijfsvoering. Eén en ander gaat hand in hand met eigentijds ondernemerschap.

CropEye gaat tijdelijk het programmamanagement hiervan op zich nemen in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s.

Telers van zomerbloemen hebben aangeven aan dat ze niet met de huidige gebruiksnormen voor stikstof (N) en fosfaat (P) uit de voeten kunnen. Met het gegeven dat in het verleden weinig bemestingsonderzoek is verricht in deze gewassen, was dat de aanleiding voor een inventarisatie naar de N-behoefte van 25 zomerbloemgewassen.

Bedrijvennetwerk Gewasgezondheid-kwaliteit
Fytal is een bedrijvennetwerk dat actief initiërend en acterend ervaringen en gegevens over gewasgezondheid en -kwaliteit onderling deelt, opbouwt en uitbreidt. Dit domein is voor de deelnemende bedrijven van belang en men zoekt elkaars kwaliteiten omdat het domein zo multidisciplinair van karakter is. Gewasgezondheid/kwaliteit anno 2014 vraagt om systeembenadering en –innovatie. Moderne gewasbescherming omvat de hele omgeving van de plant, zowel klimaat als bodem/substraat en daagt ons meer en meer uit de plant als een geheel te zien. 

Voedselproducerende gevel
Stadslandbouw, voedselproductie dichtbij, verkorting productieketens, transparantie van voedselproductie….al deze buzzwoorden beperken vaak ons denken; als voedselproductie dichtbij moet, als volkstuinen weer populair worden……..waarom “het” niet integraal aanbieden/ontwerpen in de  huisvesting en overige gebouwen van morgen. De ontwerp- en constructiewereld is ook volop in beweging naar duurzame materialen, inzet 3D-printing, kort cyclische woningen, etc.

Meedenkers zijn welkom!!!
Precisielandbouw/tuinbouw en chemievrij telen vragen allang om doorbraak innovaties. In deze MIT- haalbaarheidsstudie onderzoeken we de mogelijkheden om gedocumenteerde algenpreparaten te koppelen aan of in te bouwen in of te omhullen door biologisch afbreekbare biopolymeren.

Een frisse blik, een second opinion, een onafhankelijke kijk….

GreenIntervention is een expertteam, nu bestaande uit: Geerten van der Lugt (voeding, water en gewas), Willem Kemmers (logistiek en automatisering) en Daan Kuiper (plantenfysiologie en organisatie).

Zoals de naam zegt komen wij als een interventie op uw bedrijf; wij bieden drie scans aan.

Nederland telt vele universiteiten/kennisinstellingen die op het gebied van planten- en omgevingswetenschappen veel kennis bezitten en onderzoek doen. Nederland als innovatieland is erbij gebaat dat alle kennis en kunde gemobiliseerd wordt. Niets remt innovatie zo zeer als vaste constructies en gewoontes. De uitdagingen die op ons afkomen t.a.v. een duurzame biobased voedselproductie voor meer monden dan ooit op deze wereld, samen met de toenemende schaarse aan productiemiddelen, zijn groot.
Universiteit van Leiden en CropEye willen zich sterk maken voor een optimalisering van de inzet van al ons groen intellect. Enerzijds is kennisvoortgang gebaat bij enige concurrentie en anderzijds leidt kruisbestuiving tot meer inzichten en daardoor kansen op oplossingen.

Leegstaand vastgoed herinrichten voor de teelt van groenten en andere (tuinbouw)producten

De Groenfabriek brengt tuinbouw in de stad en geeft leegstaande kantoorpanden een nieuwe functie. In combinatie met plantenteelt wordt duurzame energie opgewekt. De Groenfabriek is innovatief: uit licht, warmte en wind wordt decentraal en grootschalig energie opgewekt.

Coöperatieve voedselproductie van dichtbij
De Groenplaats in Zwolle: een locatie bij voorkeur met een kas voor binnenteelt en verkoopactiviteiten waar men participeert in onderhoud, bedrijfsvoering, teelt en verkoop; samenwerken in voedselproductie en sluiten van kleine kringlopen…alles in een financieel verantwoordelijke setting.

Het eerste grootschalige onderzoek naar hoe melkveehouders en akkerbouwers met hun bodem omgaan en hoe we ze in beweging krijgen voor een duurzaam bodembeheer. Een inventarisatie naar hun kennis, houding en gedrag inzake de bodem en het bodemgebruik.

Duitse deelstaat Sachsen Anhalt is op zoek naar nieuwe glastuinbouwbedrijven

Uitgekeken op het Nederlandse verdienmodel en op zoek naar meer marge…
Sachsen Anhalt biedt u lokale afzet en een vestigingsplek met aansluiting op CO2, 60°C warm water en lokale elektrische netaansluitingen.

Het Horti Experience Centre (HEC) is een praktijkleervoorziening (van het samenwerkingsverband Lentiz onderwijsgroep, Edudelta Onderwijsgroep, Hogeschool Inholland Delft, Melanchthon Business School, CropEye en GreenQ) om studenten en internationale trainees het vak van teler in de praktijk te leren. Studenten leren door zelf te doen, naast hun praktijk/theorielessen. Het opleiden van de toekomstige teler staat centraal.

Op de website van IK Drenthe vindt u onder andere het initiatief: Innovatieplatform Biobased–Agribusiness.
Ondernemers (o.a. uit het tuinbouwcluster) initiëren en realiseren samen met de Kwartiermaker innovatieve business cases. Deze business cases zijn onderdeel van  een  breder innovatieplatform Biobased-Agribusiness & Chemie. Het doel van dit platform is het creëren van een concurrerende duurzame tuinbouw die zich richt op de verwaarding van plantinhoudstoffen en reststromen binnen een periode van 3-5 jaar, zo hoog mogelijk in de Biobased–waarde piramide, eventueel met inzet van technologie.

CropEye gaat met o.a. NMI het initiatief nemen tot de vorming van Kenniscoöperaties. We denken hierbij aan regiogerichte, of themagerichte groepen ondernemers die bereid zijn in coöperatief verband een stuk kennisontwikkeling- en toepassing samen aan te pakken. Even kort door de bocht: de functie van de productschappen op dat gebied nemen we binnen kenniscoöperaties meer toegespitst en meer toegepast over: de ondernemer weet waar zijn geld heen gaat.

Samen Kennis maken naar de toekomst toe
Kennis tot waarde brengen is meer dan onderzoek doen en rapporten schrijven; sterker nog het werk begint dan pas. Wie gaat de verworven kennis gebruiken en toepassen? De gebruiker?!
Deze is vaak niet echt betrokken geweest bij de vraagstelling. En zo stapelt de kennis zich ongewild op en vindt moeilijk zijn weg naar gebruikers.
Wij willen graag een model voorstellen waarmee het anders kan. Een model waarin Larenstein, NMI en CropEye samen optrekken, het liefst met nog meer anderen.

Wat dacht u van een PraktijkLeerVoorziening bij een topondernemer in Zuid-Holland!
Scholen, bedrijfsleven, PLVhouder, restauranthouders, top koks, kortom de hele vleesketen ontmoet elkaar daar. Het initiatief ligt bij CropEye en de rundvleesveehouder. Het topbedrijf waar het Koe-atelier moet komen is een modern bedrijf dat top vlees produceert voor de bovenkant van de markt. De ondernemer is constant actief met het verduurzamen van het bedrijf, het transparant maken van zijn bedrijfsvoering, verantwoordelijkheid nemen voor het landschap en heeft dierengezondheid en –welzijn hoog in het vaandel staan. Wilt u meedenken/meedoen…bel of mail...

Innovative Business Development BV (IBD) en CropEye, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies BV, onderzoeken de technische, economische, en organisatorische haalbaarheid van de inpassing van effectief teruggewonnen fosfaat uit oppervlaktewater in de circulaire mineralenhuishouding van de land- en tuinbouw. Hierbij wordt gekeken naar het sluiten van kringlopen op grote schaal.

Vanuit het project Boeren en Biodiversiteit Maashorst worden Agrarische ondernemers gestimuleerd om gebruik te maken van kennis en ervaring van collega ondernemers om te komen tot duurzaam ondernemen, om zo een goed bedrijfsresultaat en duurzaamheid met elkaar te laten samenwerken.

Het koppelen, op regionaal niveau, van producenten van organische mest aan glastuinbouwbedrijven leidt tot milieuwinst, kennisversterking van de regio en regionale innovatie-impulsen. Verder versterkt het de Glastuinbouwregio’s en ondersteunt het de kringloop-farming bij de melkveehouders.

Anti-stress action and increased N-efficiency
De verdere markt en technische verkenning van het algenpreparaat Isoagens, uit zoutwater microalg Isochrysis galbana, richt zich op vermarkting opties en kwaliteitsmanagement in de keten. Er wordt met veel partijen gesproken uit de wereld van de gewasbescherming, & biofertilisers opkweek & vermeerdering, maar ook partijen actief in de postharvest fase. Toedienen van Isoagens in de vorm van een spray of druppelirrigatie blijkt geen aantrekkelijke optie, vandaar dat we Isoagens willen incorporeren in een drager waaruit het middel vrijkomt, bv. steeketiketten, plantengeleidingsmateriaal, potten, trays, substraat etc. Het is intussen gelukt om papier/karton te verrijken met Isoagens met behoud van functionaliteit. Technologisch is het ook gelukt om Isoagens te “embedden” in matrix van biodegradable biopolymer; In welke mate de functionaliteit van Isoagens nog aanwezig is in dit materiaal wordt momenteel getest.

We leven in een tijd waarin we de transitie willen maken van een lineaire economie naar een meer circulaire economie, we kijken dan o.a. naar de maakindustrie en proberen begrippen als Cradle2Cradle daarin handen en voeten geven. We kijken naar het terugdringen van het gebruik van waardevolle componenten zoals water, energie en grondstoffen en het hergebruik ervan. Aan de basis van alle grondstoffen vormen mineralen zowel macro als micro de belangrijkste bouwstenen, o.a. stikstof, koolstof, fosfaten en nitraten. Al deze mineralen hebben hun natuurlijke kringloop, die echter door humaan gebruik vaal verstoord en ontregeld wordt. Nu we ons meer en meer bewust worden van het belang van een efficiënt van deze belangrijke bouwstenen, moeten we ook nadenken over de vraag hoe we deze kringlopen kunnen beheren en sluiten om verspilling zoveel mogelijk te beperken en hergebruik te bevorderen.

Samen op weg naar een duurzame bedrijfsovername

In het voorjaar van 2014 starten wij de minimaster 'Melkveehouderij'. Deze minimaster is bedoeld voor 'Overname duo’s' (vaders, moeders, zonen, dochters, ooms, neven etc.) die voor de overname van een melkveebedrijf binnen de familie staan. Zij zijn gemotiveerd om dit belangrijke traject voor alle betrokkenen toekomstbestendig en naar tevredenheid samen uit te voeren.

Dit voorjaar starten wij de minimaster 'Modern ondernemerschap in een veranderende tuinbouw'. Deze minimaster is bedoeld voor ondernemers en/of eigenaren van tuinbouwondernemingen.

In het voorjaar van 2014 organiseren wij de Minimaster 'Onmisbare schakel in een veranderende tuinbouw'. Deze minimaster is bedoeld voor het middenkader/bedrijfsleider/teamleider of manager arbeid/teamleider of manager teelt/teamleider of specialist biologie. (bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk deze minimaster regionaal te organiseren).

Sterke aanwijzingen voor stuurstoffen in zoutwateralg Isochrysis
In EU project Miracles waarin CropEye acteert namens groep bedrijven zijn we op zoek naar o.a. de vercommercialisering van algen. CropEye kijkt naar effecten van algenfracties op groeiregulatie, groei, mineralen-efficiëntie etc.
De zoutwaarde alg Isochrysis is uitgetest op een aantal bioassays waaruit blijkt dat de efficiëntie in stikstofgebruik door tarwe- en maiszaailingen toeneemt bij concentraties algenextract die in de range liggen van groeiregulatoren.

Meststoffen worden samengesteld m.b.v. opgewerkte afvalstromen uit de Agri-Food sector met de inzet van de volgende technologieën: carbonzuurplatform, microbiële biomassa engineering, insectenbiomassa; engineering, biochar productie; en elektrodialyse (ED). Ook zal de technologie-integratie met compostering worden geëvalueerd. Op basis van bodemtypen, de relevante bodemkwaliteit en de gangbare gewassen zullen pilots worden ingericht om de experimentele meststoffen uit te testen.  Het uiteindelijk doel is dat bij goede resultaten de productie van de meststoffenmix lokaal wordt verankerd in een biomassa/mineralen kringloop.
CropEye ontwerpt i.s.m. het bedrijfsleven de meststoffenmix.

Identiteit
NMI is het enige onderzoek- en adviesbureau dat uitsluitend  bodemkwaliteit in relatie tot groene functies als werkterrein heeft. Voortkomend als onderzoeksinstelling voor de meststoffenindustrie, heeft NMI zich ontwikkeld tot een gewaardeerd partner voor een breed scala stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Met haar kennis levert NMI een bijdrage aan kennisvraagstukken en applicaties in de domeinen landbouw, milieu en natuur.

Gelderland is bij uitstek een provincie waar de ontwikkeling van notenteelt, met name hazel- en walnoten, kan plaatsvinden. Duurzaamheid, circulaire economie, biodiversiteit en korte lokale ketens zijn begrippen die met het realiseren van deze nieuwe teelt en keten invulling krijgen.

Notenteelt (walnoten en hazelnotenteelt) is een duurzame productieteelt. Er is een lage input aan meststoffen en de teelt is mogelijk zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen (EKO teelt). Er vinden alleen initiële bewerkingen plaats in de bodem. De teeltduur kan tientallen jaren (30 tot 40 jaar) zijn zonder verdere ingrepen in de toplaag van de bodem. De toplaag kan daardoor duurzaam herstellen naar een evenwichtssituatie en duurzaam beheerd worden.

Water en voeding is van alle tijde en naast licht de basis voor het gewas. Terwijl de teeltsystemen steeds ingewikkelder worden lijkt de kennis van water en voeding in de verdringing te komen. Een begrip als pH wordt dagelijks gebruikt maar of men echt door heeft wat het betekent…en wat de pH bepaalt? De kwaliteit van water en voeding is bij substraatgebruik, recirculatie, ontsmetting, middelengebruik etc. best vaak in het geding. De strakkere eisen m.b.t. watergebruik en milieu-emissies leggen de lat nog hoger.

Consortium in wording
In samenwerking met o.a. OostNL, subsidiebureau ASQA, Maangroep, Polymer Science Parc, Synbra/Synprodo, zijn we een traject gestart om m.b.v. EFRO een project te ontwerpen over Programmeerbare Biodegradatie van (Bio)Polymeren.

SMART Greenhouse
De Gemeente Emmen wil samen met ondernemers innovatieve projecten en samenwerkingen stimuleren voor de glastuinbouw in de regio Emmen, binnen het strategische netwerk Phyto Glasshouse Applications & Innovations (PGA&I). Vraagsturing vanuit het tuinbouwcluster en de markt is noodzakelijk om betrokkenheid, duurzaamheid en continuïteit te borgen.

Design bijeenkomst Co-veredeling
De plant van morgen moet super presteren; een formidabele oogst halen, niet leunen op chemische bestrijding en in positieve balans zijn met de bodem. Anders gezegd de plant van de toekomst haalt het beste uit de bodem en mede daardoor het beste uit zichzelf.

Marktonderzoek toepassing PLA-vezel
In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren).

Business development
Bepaalde algenfracties hebben aangetoond vitaliserend te werken op de volgende testgewassen: tarwe, coleus, koriander, karwij, basilicum en munt. Het betreft tot nu toe jong plantenmateriaal dat onder stress (droogte en gering licht) of onder huiskamercondities getest is op eigenschappen die te maken hebben met anti-veroudering, anti-stress en vertakking.

De huidige sensoren, groei- en plantmodellen geven meetwaardes, maar geen aansluitend advies. Een ‘teeltdashboard’ waarin alle informatiestromen samenkomen, gevisualiseerd en geanalyseerd worden en van advies worden voorzien is noodzakelijk.

Van draagkracht naar daadkracht
‘Innovaties in de groene ruimte gaan ons ter harte. Wij bieden onze klanten een uitdagend podium om tot vitale coalities te komen en het werken ermee te bespreken en te valideren’

Het Nederlandse platteland is in beweging. De innovaties van morgen komen uit de sectoren en organisaties van vandaag. Bij het invullen van de beschikbare groene ruimte hebben de visies van ondernemers, belangenbehartigers, overheden, consumenten en burgers allen een plaats.

Licht op een blackbox

Toonaangevend
De Nederlandse tuinbouw is al decennia lang internationaal toonaangevend, door een effectieve combinatie van innoverende producenten, toeleveranciers en veredelaars en onderzoekers: systeeminnovaties, nieuwe rassen, zaadbehandeling, teeltmethodes en een opmars van de biologische bestrijding. Hierbij lag de focus sterk op het bovengrondse deel van de plant. Het directe wortelmilieu van planten, de rhizosfeer, is grotendeels genegeerd, zowel vanuit het onderzoek als vanuit de business. Het toepassen van een klein aantal onderstammen op een scala van rassen getuigt van de onderbelichting van het wortelmilieu.

Door het realiseren van een samenwerking tussen laanboomkwekers onderling samen met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen, wil men bijdragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

Scoutbox, automatische detectie en diagnose van diverse plagen
-- g
estart vanuit samenwerkingsproject FlyValue --
Goede geïntegreerde gewasbescherming begint met het monitoren van de plagen in het gewas. Echter het scouten van vangplaten is een arbeidsintensief proces. Voor tuinbouwondernemers is automatisering van dit proces wenselijk en een efficiëntie slag voor gewasbescherming. Vanuit dit startpunt is CropEye samen met tuinbouwondernemers en bedrijven gespecialiseerd in vision, mechanica en advies een samenwerkingsproject gestart; FlyValue.
De haalbaarheidsstudie gaf een positief resultaat en perspectief voor de toekomst, het begin van het nieuwe start-up bedrijf CropWatch BV. Het eerste prototype is met veel creativiteit doorontwikkeld samen met een tuinbouwondernemer en het resultaat, de Scoutbox, zal op korte termijn beschikbaar zijn voor de sector.
CropEye is trots op het feit dat zij aan de wieg heeft gestaan van deze nieuwe ontwikkeling, waarbij samenwerking tussen bedrijven en vraagsturing vanuit de praktijk centraal stonden. 

De Nederlandse glastuinbouw (groenten, bloemen, potplanten geteeld onder glas) kenmerkt zich door het kapitaalintensieve karakter en haar innovatiekracht. Ontwikkelingen in teeltwijze of technologie worden relatief snel opgepakt en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Mede hierdoor heeft de Nederlandse glastuinbouwsector afgelopen decennia haar concurrentiepositie kunnen opbouwen en behouden. De Nederlandse glastuinbouwsector is dan ook een voorbeeld voor de tuinbouwsector in het buitenland. Nederlandse bedrijven leveren producten en diensten en de geproduceerde tuinbouwproducten worden vaak via Nederlandse handelskanalen vermarkt.

CropEye is projectmanager voor de SoilCares Scanner; de ontwikkeling, validatie, specificaties etc. worden in teamverband aangepakt. De scanner, gebaseerd op NIRtechnologie + ECsensor, werkt alleen in combinatie met een app op de smartphone. De sensor communiceert via een bluetooth connectie met de app, terwijl na de meting de smartphone de data opstuurt naar een database, en deze retourneert in de vorm van een uitslagenrapport en een advies. De eerste applicatie is het bemeten van de bodem, applicatie veevoerkwaliteit zal de volgende zijn.

Door respect en vertrouwen samen bouwen
De kracht van SO Natural, onderdeel van de SO Group, is dat zij vooruitstrevend zijn op het gebied van innovaties voor de kweek van orchideeën (m.n. Phalaenopsis).

Den Haag wil stadslandbouw in leeg kantoorpand

Er zijn een heleboel goede redenen om mee te doen aan het plan Stadslandbouw Den Haag. Steeds meer mensen willen duurzaam voedsel eten, gezonde voeding, waarvan je weet waar het vandaan komt. Slechts 40 procent van de Nederlanders weet hoe een tomaat groeit, veel kinderen denken dat de vis in de supermarkt wordt gevangen: dus ook op dat gebied valt nog veel uit te leggen. Maar er is nu ook letterlijk ruimte voor dit soort initiatieven. Ongeveer 11 procent van de kantoren in Den Haag staat leeg. De gemeente wil die kantoren een nieuwe functie geven, omdat daarmee kostbare ruimte behouden blijft en zorgt voor nieuwe dynamiek in de omliggende wijken.

Een biologisch afbreekbaar substraat, dat tijdens de teelt stabiel is van eigenschappen, en dat werkt op drainregulatie.

Inspelen op twee trends:

  • Meer en meer consumenten willen weten waar en hoe hun voedsel gemaakt wordt: voedselveiligheid, local for local
  • Nederlandse Glastuinbouw moet weer eens geld gaan verdienen

Combineer de twee trends: laat de glastuinbouw local for local gaan produceren. Groep van tuinders wordt georganiseerd en maakt duidelijk aan de stadsbewoners wat en hoe ze produceren.

TuinbouwTopTalent biedt een nieuw programma aan met diverse producten, zoals cursussen en een “leerhuis”.

Het tuinbouwgebied van allure, West- en Oostland, met ongekende clustering van knowhow, techniek, kennis en kunde werkt zich suf om het hoofd boven tafel te houden en is verstrikt geraakt in een spiraal van kostenbeheersing en opschaling. En een groeiende groep consumenten, vooral stedelijk gebied, is de binding met voedselproductie kwijt, wil 100% transparantie waar voedsel vandaan komt, en neigt meer tot regioproducten, al dan niet biologisch.

Initiatief van CropEye en Tuinbouw Emmen

In 2015 kwamen ca. 5 supermarkten uit Drenthe bij elkaar om samen met een aantal producenten de mogelijkheden te bekijken om “local for local” te realiseren; Drentse (glas)tuinbouw produceert voor de Drentse consument.

Dichtbij gewassen telen is een trend, echter rentabiliteit in combinatie met businessmodel vormt nog een zoektocht. Wij zoeken de oplossing in gevelteelt die professioneel wordt uitgevoerd voornamelijk op afstand…..echter oogstbaar en plukbaar is voor de “gevel-eigenaar”.

Telen met Toegevoegde Waarde/Vraaggestuurde Productie
De meeste tuinbouwproducten kenmerken zich als bulk. Bulkproducten zijn onmogelijk op een onderscheidende karakteristiek in de markt te positioneren. Dus geen marktpositie met specifieke eigenschappen en dus een kwetsbare concurrentiepositie. De van nature aanwezige gezondheidsbevorderende stoffen in planten zijn een unieke kans. Deze stoffen moeten meer benut worden in voeding die past bij de levensstijl van verschillende consumentengroepen; personalised food. De gedachtestap van bulk naar product met een toegevoegde waarde creëert nieuwe marktkansen voor de Nederlandse AGF-sector.
Om voedingsinnovatie vorm te geven is het noodzakelijk om vanuit de consumentengedachte functionaliteiten te definiëren en te benutten in producten; vraaggestuurde ontwikkeling.

Eten uit Doetinchem/ De Volkstuin 2.0/Groenplaats/Stadstuin…

Het oude idee van volkstuinen duikt weer op, zowel als hobby, maar ook in een meer zakelijke setting. Het is een combinatie van consumenteninitiatief, bestaande middenstand, een plek die “zich er voor leent” en een aanleiding tot het initiatief. Zo ook in Doetinchem, waar de sociale werkplaats een terrein heeft inclusief kasfaciliteiten waar vroeger tuinbouwactiviteit plaats vond in de sociale/semi-commerciële sfeer. Het terrein is nu buiten gebruik en men zoekt een bestemming, hetzij businesswise hetzij via verkoop van het terrein. De gemeente zou niet onwelwillend tegenover het idee staan om op die plek een businessconcept te realiseren bestaande uit:

De natuurlijke kracht van bodem en substraat!
De biologie benutten, de biologie stimuleren, de biologie sturen etc.; de gewasbescherming komt ook uit de grond. Bodems hebben biologisch leven dat complex is en van nature een ziektewerende werking heeft. Als we deze willen inzetten, moeten we ook in staat zijn de weerbaarheid te meten.

Nieuwe meettechnieken en snelle rekenmodellen voor gewasgroei e.d. bieden kansen om water- en nutriëntenmanagement in kassen op een meer efficiëntere wijze aan te sturen. Direct resultaat is duurzaam watergebruik, kostenvermindering voor gebruiker (minder verlies middelen) en waterschappen (minder lozing in oppervlakte water) en het kunnen voldoen aan verscherpte regelgeving (KRW).

Wat is de IJkkas?
Een open innovatieomgeving, met focus op agribusiness, waar ondernemers centraal staan en vanuit marktkansen een proof of principle kunnen aantonen. Het gemeenschappelijke doel is het delen van data, kennis en netwerk en het stimuleren van co-creatie tussen ontwikkelaar en gebruiker.