Algemeen
De Stichting CropEye besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

De Stichting CropEye verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan de Stichting CropEye op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Stichting CropEye aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De Stichting CropEye aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken en informatie berust bij de Stichting CropEye. Niets van deze site mag op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gekopieerd of op microfilm worden gekopieerd, gereproduceerd, opgenomen in een database, geupload, tentoongesteld, verzonden, gepubliceerd of verspreid, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Stichting CropEye. Uitzondering is het eenmalig downloaden van de site op een enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De op de internetsite afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van de Stichting CropEye. Deze worden door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht beschermd.

Gelinkte informatie
De Stichting CropEye staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden of content van gelinkte sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.

2010 Stichting CropEye