Het is economisch en technisch haalbaar en qua wetgeving zeer hoopvol om m.b.v. circulaire meststoffen het overgrote deel van de “landbouwkundige” bodem van de Zuid-Hollandse eilanden te voeden, aansluitend bij de ambitie van de provincie Zuid-Holland om een groter deel van de bodem in de provincie Zuid-Holland circulair te voeden (direct of indirect) met plantaardige reststromen, aldus de rapportage van CropEye, Agrimaco en Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

CropEye is m.b.v. een DEI (Duurzame energie en energie-innovatie)-subsidie met twee partijen uit het bedrijfsleven verdergegaan om een product te ontwikkelen waarin IsoAgens® zit ingesloten en dat in de sierteelt/productieketen vrijkomt om de gedocumenteerde effecten te realiseren:

We zijn per 1 december 2021 begonnen met dit Gelderse project. 
Wie zijn wij…..Hogeschool van Hall Larenstein, Gemeente Lingewaard, Cateringbedrijf Buitenpoort, De Zandse Notengaard en CropEye. Tevens sluiten via inhuur De Tuinen van MergenMetz, Advisie-Agro en meesterkok Angélique Schmeinck aan.

De inhoud van het project laat zich in het kort als volgt beschrijven: de bestaande groep van primaire notenproducenten (walnoten en hazelnoten) zal worden uitgebreid en een volwaardige coöperatie worden, waarbij teelt, rassenkeuze en kwaliteitsmanagement belangrijk zijn. Verder gaan we vooral het segment voeding en horeca ontwikkelen.  Daarnaast zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van het zuivelsegment (notenmelk, notenkaas) voor de speciaalzalen en “landwinels”.

Het project beoogt op gebied van notenteelt kennis over te brengen aan een groep agrariërs met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven o.b.v. de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. De marktpotentie daarvoor is groot! De vraag naar noten stijgt de laatste jaren constant in Nederland.

Je moet kennis hebben van bestuiving, bloei en productie van de rassen onder Nederlandse omstandigheden. CropEye heeft samen met het melkveehouderijbedrijf Mts Breukink het initiatief genomen tot het project Proefveld Hazelnoten. Doel van het project is het aanleggen en beheren van een proefveld bestaande uit nieuwe innovatieve hazelaar rassen en het opzetten en uitvoeren van een monitoringsysteem voor het volgen van de groei, bloei en productie van deze hazelnotenrassen.

EU-Rustica project

Per 1 januari 2021 gaan we met ca. 20 bedrijven, organisaties en kennisleveranciers op 4-5 locaties in Europa lokale afvalstromen uit de tuinbouw en food- en feed industrie bijeenbrengen om daaruit de nutriënten al dan niet in hun matrix terug te winnen. Hierbij worden de volgende technieken toegepast: carboxylzuurplatform; microbiële eiwitproductie; insectenproductie; biochar productie; membraanfiltratie; composteren en fermenteren. Dit moet leiden tot enerzijds een maximalisatie van de terugwinning van nutriënten anderzijds dienen vanuit hier nieuwe bemesting blends te worden geformuleerd, getoetst en gevalideerd m.b.v. lokaal relevante gewassen.

Een samenwerking tussen experts van verschillende bedrijven die op het gebied van moderne plantenvoeding in de tuinbouw kennis en informatie wil bundelen om zo tot vernieuwende inzichten en innovatieve concepten te komen.