We gaan per 1 december 2021 beginnen met dit Gelderse project. 
Wie zijn wij…..Hogeschool van Hall Larenstein, Gemeente Lingewaard, Cateringbedrijf Buitenpoort, De Zandse Notengaard en CropEye. Tevens sluiten via inhuur MergenMetz, Advisie-Agro en meesterkok Angélique Schmeinck aan.

De inhoud van het project laat zich in het kort als volgt beschrijven: de bestaande groep van primaire notenproducenten (walnoten en hazelnoten) zal worden uitgebreid en een volwaardige coöperatie worden, waarbij teelt, rassenkeuze en kwaliteitsmanagement belangrijk zijn. Verder gaan we vooral het segment voeding en horeca ontwikkelen.  Daarnaast zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van het zuivelsegment (notenmelk, notenkaas) voor de speciaalzalen en “landwinels”.

Het project beoogt op gebied van notenteelt kennis over te brengen aan een groep agrariërs met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven o.b.v. de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. De marktpotentie daarvoor is groot! De vraag naar noten stijgt de laatste jaren constant in Nederland.

Je moet kennis hebben van bestuiving, bloei en productie van de rassen onder Nederlandse omstandigheden. CropEye heeft samen met het melkveehouderijbedrijf Mts Breukink het initiatief genomen tot het project Proefveld Hazelnoten. Doel van het project is het aanleggen en beheren van een proefveld bestaande uit nieuwe innovatieve hazelaar rassen en het opzetten en uitvoeren van een monitoringsysteem voor het volgen van de groei, bloei en productie van deze hazelnotenrassen.

Agrarische ondernemers in Gelderland willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van bomen in bedrijfssysteem (in allerlei varianten van voedselbossen tot bufferstroken, van volvelds systemen tot agroforestry). Indien agrariërs voor bomen kiezen, dan heeft men bijna altijd de voorkeur voor notenbomen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor vele product/marktcombinaties. Er is in Nederland een groeiende vraag naar noten. De noten die we nu in Nederland gebruiken (en dan met name de wal- en hazelnoten) komen voornamelijk uit Amerika en/of Turkije. Dus notenproductie hier realiseren is een kringlooplandbouw hier opzetten; noten van lokale herkomst (lokale korte keten).

Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het perceel nu bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf.

EU-Rustica project

Per 1 januari 2021 gaan we met ca. 20 bedrijven, organisaties en kennisleveranciers op 4-5 locaties in Europa lokale afvalstromen uit de tuinbouw en food- en feed industrie bijeenbrengen om daaruit de nutriënten al dan niet in hun matrix terug te winnen. Hierbij worden de volgende technieken toegepast: carboxylzuurplatform; microbiële eiwitproductie; insectenproductie; biochar productie; membraanfiltratie; composteren en fermenteren. Dit moet leiden tot enerzijds een maximalisatie van de terugwinning van nutriënten anderzijds dienen vanuit hier nieuwe bemesting blends te worden geformuleerd, getoetst en gevalideerd m.b.v. lokaal relevante gewassen.

Meststoffen worden samengesteld m.b.v. opgewerkte afvalstromen uit de Agri-Food sector met de inzet van de volgende technologieën: carbonzuurplatform, microbiële biomassa engineering, insectenbiomassa; engineering, biochar productie; en elektrodialyse (ED). Ook zal de technologie-integratie met compostering worden geëvalueerd. Op basis van bodemtypen, de relevante bodemkwaliteit en de gangbare gewassen zullen pilots worden ingericht om de experimentele meststoffen uit te testen.  Het uiteindelijk doel is dat bij goede resultaten de productie van de meststoffenmix lokaal wordt verankerd in een biomassa/mineralen kringloop.
CropEye ontwerpt i.s.m. het bedrijfsleven de meststoffenmix.

Het project ‘Natuur-inclusief met bomen’ wil ondernemers inspireren en aanzetten tot het investeren in het inpassen van bomen in huidige bedrijfssystemen. Denk aan agroforestry, strokenteelt met bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, en vooral het inpassen van notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

Korte notenketen vanuit economie, ecologie en landschappelijke waarde
Samen met de gemeente Lingewaard, Van Hall Larenstein en de Zandse Notengaard onderzoeken we de mogelijkheden om een korte voorzieningen keten Noten in te richten en wel bij voorkeur met een nadrukkelijke aanwezigheid in de gemeente Lingewaard. Speciaal het gebied Het Zand, een gebied met veel oude opstal van gewezen glastuinbouw en andere agrarische activiteiten, zou zich lenen om een areaal notenproductie te leveren wellicht in moderne varianten van agroforstry die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk-landschappelijk relevant zijn. Deze drie invalshoeken worden door de projectgroep onderzocht met een hoge mate van participatie vanuit bewoners van Het Zand, ondernemers uit Lingewaard en relevante partijen die al actief zijn in deze branche.

Meedenkers zijn welkom!!!
Precisielandbouw/tuinbouw en chemievrij telen vragen allang om doorbraak innovaties. In deze MIT- haalbaarheidsstudie onderzoeken we de mogelijkheden om gedocumenteerde algenpreparaten te koppelen aan of in te bouwen in of te omhullen door biologisch afbreekbare biopolymeren.

Anti-stress action and increased N-efficiency
De verdere markt en technische verkenning van het algenpreparaat Isoagens, uit zoutwater microalg Isochrysis galbana, richt zich op vermarkting opties en kwaliteitsmanagement in de keten. Er wordt met veel partijen gesproken uit de wereld van de gewasbescherming, & biofertilisers opkweek & vermeerdering, maar ook partijen actief in de postharvest fase. Toedienen van Isoagens in de vorm van een spray of druppelirrigatie blijkt geen aantrekkelijke optie, vandaar dat we Isoagens willen incorporeren in een drager waaruit het middel vrijkomt, bv. steeketiketten, plantengeleidingsmateriaal, potten, trays, substraat etc. Het is intussen gelukt om papier/karton te verrijken met Isoagens met behoud van functionaliteit. Technologisch is het ook gelukt om Isoagens te “embedden” in matrix van biodegradable biopolymer; In welke mate de functionaliteit van Isoagens nog aanwezig is in dit materiaal wordt momenteel getest.

Het project “Noten uit Overijssel” is een antwoord op de groeiende vraag uit de markt van aspirant-telers die willen starten met notenteelt en het project levert een bijdrage aan de doelen van provincie en waterschappen op gebied van water en omgeving.

Dit project beoogt ondernemers te trainen en te begeleiden in het opzetten van de teelt van noten (hazel- en/of walnoten), waarbij diverse aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen: start, teelt, onderhoud en afzet. Dat de teelt zelf nagenoeg is verdwenen, geldt niet voor de kennis op dit gebied: de uitvoerders en beoogde experts van dit project zijn deskundig op het gebied van notenteelt.

We leven in een tijd waarin we de transitie willen maken van een lineaire economie naar een meer circulaire economie, we kijken dan o.a. naar de maakindustrie en proberen begrippen als Cradle2Cradle daarin handen en voeten geven. We kijken naar het terugdringen van het gebruik van waardevolle componenten zoals water, energie en grondstoffen en het hergebruik ervan. Aan de basis van alle grondstoffen vormen mineralen zowel macro als micro de belangrijkste bouwstenen, o.a. stikstof, koolstof, fosfaten en nitraten. Al deze mineralen hebben hun natuurlijke kringloop, die echter door humaan gebruik vaal verstoord en ontregeld wordt. Nu we ons meer en meer bewust worden van het belang van een efficiënt van deze belangrijke bouwstenen, moeten we ook nadenken over de vraag hoe we deze kringlopen kunnen beheren en sluiten om verspilling zoveel mogelijk te beperken en hergebruik te bevorderen.

Uit onze voorstudie blijkt dat Sclerotinia besmetting nog steeds een groot probleem kan zijn in oogsten over de hele wereld, in de glastuinbouw maar ook in de open teelten. De toenemende vraag naar biologische oplossingen past in onze aanpak van Sclerotinia.

Bufferstroken met notenbomen zorgen voor dubbel winst

Al met veel enthousiasme wordt door agrarische ondernemers gewerkt aan de verbetering van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Middels diverse projecten ondersteunt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de agrariërs hierbij. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen Waterschappen en ondernemers te stimuleren, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen waardoor de waterdoelen gehaald kunnen worden.
Een goed voorbeeld van een nieuw initiatief is ‘Bufferstroken 2.0’. De bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Een samenwerking tussen experts van verschillende bedrijven die op het gebied van moderne plantenvoeding in de tuinbouw kennis en informatie wil bundelen om zo tot vernieuwende inzichten en innovatieve concepten te komen.

Scepsis en ongeloof….staan tegenover de bewijzen dat homeopathische middelen werken; je moet er anders mee omgaan dan de klassieke interventiemiddelen. Het biedt een alternatief voor de eindige chemische bestrijding en de opkomende biologische bestrijding met al haar registratieproblematiek.

Notenteelt (walnoten en hazelnotenteelt) is een duurzame productieteelt. Er is een lage input aan meststoffen en de teelt is mogelijk zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen (EKO teelt). Er vinden alleen initiële bewerkingen plaats in de bodem. De teeltduur kan tientallen jaren (30 tot 40 jaar) zijn zonder verdere ingrepen in de toplaag van de bodem. De toplaag kan daardoor duurzaam herstellen naar een evenwichtssituatie en duurzaam beheerd worden.

Gelderland is bij uitstek een provincie waar de ontwikkeling van notenteelt, met name hazel- en walnoten, kan plaatsvinden. Duurzaamheid, circulaire economie, biodiversiteit en korte lokale ketens zijn begrippen die met het realiseren van deze nieuwe teelt en keten invulling krijgen.

1. Het gaat niet goed met de bodem
De bodem als drager van voedselproductie, natuur, recreëren, waterberging en wonen staat zwaar onder druk. Bodemvruchtbaarheid wordt bedreigd en waterbergend vermogen is al sterk verminderd.
Honderden actieplannen en actiegroepen proberen de negatieve trend te keren. Veel signalen worden gegeven, zowel door de bodem zelf als door de actiegroepen, maar leiden vooralsnog niet tot een trendbreuk. De tegenkracht van schaalvergroting, regelgeving en ogenschijnlijke eenvoudige c.q. korte- termijn oplossingen lijkt te groot om de trend te keren. Het rendement van investeren in de bodem is nog te diffuus en te onzeker.

Consortium in wording
In samenwerking met o.a. OostNL, subsidiebureau ASQA, Maangroep, Polymer Science Parc, Synbra/Synprodo, zijn we een traject gestart om m.b.v. EFRO een project te ontwerpen over Programmeerbare Biodegradatie van (Bio)Polymeren.