Het is economisch en technisch haalbaar en qua wetgeving zeer hoopvol om m.b.v. circulaire meststoffen het overgrote deel van de “landbouwkundige” bodem van de Zuid-Hollandse eilanden te voeden, aansluitend bij de ambitie van de provincie Zuid-Holland om een groter deel van de bodem in de provincie Zuid-Holland circulair te voeden (direct of indirect) met plantaardige reststromen, aldus de rapportage van CropEye, Agrimaco en Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

CropEye is m.b.v. een DEI (Duurzame energie en energie-innovatie)-subsidie met twee partijen uit het bedrijfsleven verdergegaan om een product te ontwikkelen waarin IsoAgens® zit ingesloten en dat in de sierteelt/productieketen vrijkomt om de gedocumenteerde effecten te realiseren:

We zijn per 1 december 2021 begonnen met dit Gelderse project. 
Wie zijn wij…..Hogeschool van Hall Larenstein, Gemeente Lingewaard, Cateringbedrijf Buitenpoort, De Zandse Notengaard en CropEye. Tevens sluiten via inhuur De Tuinen van MergenMetz, Advisie-Agro en meesterkok Angélique Schmeinck aan.

De inhoud van het project laat zich in het kort als volgt beschrijven: de bestaande groep van primaire notenproducenten (walnoten en hazelnoten) zal worden uitgebreid en een volwaardige coöperatie worden, waarbij teelt, rassenkeuze en kwaliteitsmanagement belangrijk zijn. Verder gaan we vooral het segment voeding en horeca ontwikkelen.  Daarnaast zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van het zuivelsegment (notenmelk, notenkaas) voor de speciaalzalen en “landwinels”.

Het project beoogt op gebied van notenteelt kennis over te brengen aan een groep agrariërs met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven o.b.v. de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. De marktpotentie daarvoor is groot! De vraag naar noten stijgt de laatste jaren constant in Nederland.

Je moet kennis hebben van bestuiving, bloei en productie van de rassen onder Nederlandse omstandigheden. CropEye heeft samen met het melkveehouderijbedrijf Mts Breukink het initiatief genomen tot het project Proefveld Hazelnoten. Doel van het project is het aanleggen en beheren van een proefveld bestaande uit nieuwe innovatieve hazelaar rassen en het opzetten en uitvoeren van een monitoringsysteem voor het volgen van de groei, bloei en productie van deze hazelnotenrassen.

Agrarische ondernemers in Gelderland willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van bomen in bedrijfssysteem (in allerlei varianten van voedselbossen tot bufferstroken, van volvelds systemen tot agroforestry). Indien agrariërs voor bomen kiezen, dan heeft men bijna altijd de voorkeur voor notenbomen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor vele product/marktcombinaties. Er is in Nederland een groeiende vraag naar noten. De noten die we nu in Nederland gebruiken (en dan met name de wal- en hazelnoten) komen voornamelijk uit Amerika en/of Turkije. Dus notenproductie hier realiseren is een kringlooplandbouw hier opzetten; noten van lokale herkomst (lokale korte keten).

Bufferstroken zijn stroken grond tussen een landbouwperceel en het daarnaast gelegen oppervlaktewater. Ze verminderen de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en dragen zo bij aan de realisatie van schoon grond- en oppervlaktewater (DAW). Verder bevorderen de bufferstroken de ontwikkeling van de natuur, landschap en ecologie (biodiversiteit). De aanleg van droge bufferstroken is relatief gemakkelijk inpasbaar in de praktijk, zeker als het perceel nu bijvoorbeeld gras is en als rijpad gebruikt kan worden. Bufferstroken helpen bij het verduurzamen van het landbouwbedrijf.

EU-Rustica project

Per 1 januari 2021 gaan we met ca. 20 bedrijven, organisaties en kennisleveranciers op 4-5 locaties in Europa lokale afvalstromen uit de tuinbouw en food- en feed industrie bijeenbrengen om daaruit de nutriënten al dan niet in hun matrix terug te winnen. Hierbij worden de volgende technieken toegepast: carboxylzuurplatform; microbiële eiwitproductie; insectenproductie; biochar productie; membraanfiltratie; composteren en fermenteren. Dit moet leiden tot enerzijds een maximalisatie van de terugwinning van nutriënten anderzijds dienen vanuit hier nieuwe bemesting blends te worden geformuleerd, getoetst en gevalideerd m.b.v. lokaal relevante gewassen.

Het project ‘Natuur-inclusief met bomen’ wil ondernemers inspireren en aanzetten tot het investeren in het inpassen van bomen in huidige bedrijfssystemen. Denk aan agroforestry, strokenteelt met bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, en vooral het inpassen van notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

Het project “Noten uit Overijssel” is een antwoord op de groeiende vraag uit de markt van aspirant-telers die willen starten met notenteelt en het project levert een bijdrage aan de doelen van provincie en waterschappen op gebied van water en omgeving.

Dit project beoogt ondernemers te trainen en te begeleiden in het opzetten van de teelt van noten (hazel- en/of walnoten), waarbij diverse aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen: start, teelt, onderhoud en afzet. Dat de teelt zelf nagenoeg is verdwenen, geldt niet voor de kennis op dit gebied: de uitvoerders en beoogde experts van dit project zijn deskundig op het gebied van notenteelt.

Een samenwerking tussen experts van verschillende bedrijven die op het gebied van moderne plantenvoeding in de tuinbouw kennis en informatie wil bundelen om zo tot vernieuwende inzichten en innovatieve concepten te komen.