Door het realiseren van een samenwerking tussen laanboomkwekers onderling samen met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen, wil men bijdragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

Fruittelers, veehouders en akkerbouwers in de Bommelerwaard werken toe naar vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater. Ook verbeteren zij de bedrijfsvoering ten aanzien van watergebruik en watervasthoudendheid. Zij gaan praktische, innovatieve maatregelen nemen in samenwerking met stakeholders.

Zorg om de bodem
De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.

Marktonderzoek toepassing PLA-vezel
In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren).

Een samenwerking tussen experts van verschillende bedrijven die op het gebied van moderne plantenvoeding in de tuinbouw kennis en informatie wil bundelen om zo tot vernieuwende inzichten en innovatieve concepten te komen.

Motor van de economie
De bodem als duurzame productieplaats van ons voedsel en onze grondstoffen en tegelijk 0-tolerance m.b.t. gebruik van mineralen meststoffen en verliezen naar milieu vragen om het herontwerpen van bodemmanagement, en nadrukkelijk voor het beheer van de organische stof in de bodem. Het Nutriënten Management Instituut is specialist in meten en weten over organische stof, het modelleren van nutriëntenstromen in de bodem.

Vroegtijdige afbraak BioSubstraat lijkt onder controle
Het plantaardige materiaal (in casu hennep) dat de matrix vormt van het BioSubstraat is gevoelig voor biologische afbraak, interessant vanuit recycling oogpunt echter vroegtijdige biodegradatie leidt tot functie- en structuurverlies.  Hoe dit dilemma op te lossen nl. een biobased vertrager van biologische afbraak. 

Voedselproducerende gevel
Stadslandbouw, voedselproductie dichtbij, verkorting productieketens, transparantie van voedselproductie….al deze buzzwoorden beperken vaak ons denken; als voedselproductie dichtbij moet, als volkstuinen weer populair worden……..waarom “het” niet integraal aanbieden/ontwerpen in de  huisvesting en overige gebouwen van morgen. De ontwerp- en constructiewereld is ook volop in beweging naar duurzame materialen, inzet 3D-printing, kort cyclische woningen, etc.

Coöperatieve voedselproductie van dichtbij
De Groenplaats in Zwolle: een locatie bij voorkeur met een kas voor binnenteelt en verkoopactiviteiten waar men participeert in onderhoud, bedrijfsvoering, teelt en verkoop; samenwerken in voedselproductie en sluiten van kleine kringlopen…alles in een financieel verantwoordelijke setting.

In samenwerking met de Europese Commissie is door Euronews een film gemaakt over het project Miracles. 

                                            

Bekijk deze video door op de afbeelding hierboven te klikken of via de link https://www.youtube.com/watch?v=LWymI77GBtM


Sterke aanwijzingen voor stuurstoffen in zoutwateralg Isochrysis

In EU project Miracles waarin CropEye acteert namens groep bedrijven zijn we op zoek naar o.a. de vercommercialisering van algen. CropEye kijkt naar effecten van algenfracties op groeiregulatie, groei, mineralen-efficiëntie etc.
De zoutwaarde alg Isochrysis is uitgetest op een aantal bioassays waaruit blijkt dat de efficiëntie in stikstofgebruik door tarwe- en maiszaailingen toeneemt bij concentraties algenextract die in de range liggen van groeiregulatoren.

Identiteit
NMI is het enige onderzoek- en adviesbureau dat uitsluitend  bodemkwaliteit in relatie tot groene functies als werkterrein heeft. Voortkomend als onderzoeksinstelling voor de meststoffenindustrie, heeft NMI zich ontwikkeld tot een gewaardeerd partner voor een breed scala stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Met haar kennis levert NMI een bijdrage aan kennisvraagstukken en applicaties in de domeinen landbouw, milieu en natuur.

Design bijeenkomst Co-veredeling
De plant van morgen moet super presteren; een formidabele oogst halen, niet leunen op chemische bestrijding en in positieve balans zijn met de bodem. Anders gezegd de plant van de toekomst haalt het beste uit de bodem en mede daardoor het beste uit zichzelf.

Business development
Bepaalde algenfracties hebben aangetoond vitaliserend te werken op de volgende testgewassen: tarwe, coleus, koriander, karwij, basilicum en munt. Het betreft tot nu toe jong plantenmateriaal dat onder stress (droogte en gering licht) of onder huiskamercondities getest is op eigenschappen die te maken hebben met anti-veroudering, anti-stress en vertakking.

CropEye is projectmanager voor de SoilCares Scanner; de ontwikkeling, validatie, specificaties etc. worden in teamverband aangepakt. De scanner, gebaseerd op NIRtechnologie + ECsensor, werkt alleen in combinatie met een app op de smartphone. De sensor communiceert via een bluetooth connectie met de app, terwijl na de meting de smartphone de data opstuurt naar een database, en deze retourneert in de vorm van een uitslagenrapport en een advies. De eerste applicatie is het bemeten van de bodem, applicatie veevoerkwaliteit zal de volgende zijn.

Inspelen op twee trends:

  • Meer en meer consumenten willen weten waar en hoe hun voedsel gemaakt wordt: voedselveiligheid, local for local
  • Nederlandse Glastuinbouw moet weer eens geld gaan verdienen

Combineer de twee trends: laat de glastuinbouw local for local gaan produceren. Groep van tuinders wordt georganiseerd en maakt duidelijk aan de stadsbewoners wat en hoe ze produceren.