Een plant gaat niet altijd efficiënt met zijn energie om; Dat is een omdenkslag die de wetenschap al in de vorige eeuw heeft gemaakt, terwijl de glastuinbouw er niet mee werkt. Hoe vaak hoor je niet opmerkingen “daar heeft de plant geen energie voor…”.  Planten verbruiken zuurstof voor hun ademhaling en dat levert “pakketjes energie” op. De ademhaling haalt deze energie uit zogenaamde “gereduceerde componenten” die vrij komen bij de afbraak van suikers. Echter bij deze afbraak worden ook hele belangrijke bouwstenen geproduceerd voor groei, onderhoud en weerbaarheid van de plant.

Walnotenbomen worden ‘bezocht’ door vele ziekten (bacteriën, schimmels) en plagen (insecten, mijten), die meer of minder schade kunnen aanrichten. Om schade door ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, is het nodig dat een teler enige kennis bezit van symptomen, levenscyclus, manier van verspreiding en omstandigheden, die een rol kunnen spelen.
In bijgaande factsheet worden enkele belangrijke ziekten en plagen beschreven. Per ziekte of plaag wordt de schadelijkheid aangegeven, de symptomen en enkele genummerde foto’s, die verwijzen naar de jaarkalender van de levenscyclus. De overzichtskalender geeft van de ziekten en plagen de levenscyclus aan en op welke momenten een teelthandeling nodig is.

Modelproeven uitgevoerd binnen het Europees project RUSTICA hebben aangetoond dat de emissie van lachgas 60-80% lager is dan bij de toediening van vergelijkbare hoeveelheden minerale meststoffen. De kracht van CBFs is de mobilisatie van N, P, K etc. door middel van de bodembiologie. De componenten in CBFs variëren in hun gevoeligheid voor biologische afbraak, zodat het mineraliserend vermogen van de bodem beïnvloed wordt.

Samen met MOVO starten wij onderzoek naar de mogelijkheid om de coatings van maïs te voorzien van een biostimulant die het stikstofmetabolisme van mais efficiënter maakt.

Op 7 augustus 2023 kwam een delegatie van het WWF op bezoek bij Hermand Janssen/Zandse Notengaard. Zij waren erg geïntertesseerd in het project van de Korte Notenketen.

Op 8 juli 2023 vond de 2e  editie van de Food & Fun Street Fair op het World Food Center-terrein in Ede plaats. Een gezellige eendaagse streekmarkt waar bezoekers op een leuke manier kennismaken met mooie en vooral lekkere producten uit de Foodvalley.

Aangezien wij staan voor open innovatie en creatieve samenwerkingen geloven wij niet in het ontkennen van problemen en het afdwingen van standpunten; wij geloven des te meer in prikkelende initiatieven die perspectief kunnen bieden voor diegene die durven te veranderen:

1. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van land- en tuinbouwgewassen door middel van zaadcoating (lees verder-1)
2. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van de potplantenteelt (lees verder-2)
3. Verlaging van stikstof-emissies in akker- en tuinbouw door gericht organisch stofmanagement (lees verder-3)

Agrarische ondernemers willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur, natuur-inclusieve landbouw. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van notenbomen in bedrijfssystemen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor vele product/marktcombinaties. Er is in Nederland een groeiende vraag naar lokaal geteelde noten.

Het realiseren van noten van goede kwaliteit en van de borging van die kwaliteit is een voorwaarde voor een verdere marktontwikkeling. CropEye heeft samen met Veld4 en de Zandse Notengaard een project uitgevoerd om die kwaliteit nader te beschrijven en samen met ondernemers stappen te zetten naar gezamenlijke ontwikkeling van lokale noten die voldoen aan de opgestelde eisen.

De substraatteelt in de glastuinbouw gebruikt irrigatiesystemen die o.a. nutriënten naar het gewas brengen en in toenemende mate ook gewasbeschermingsmiddelen en biostimulantia. Het nadeel van dit systeem is dat water het luchtvolume in het substraat terugdringt, terwijl de aanvoer van zuurstof naar de wortels van de planten belangrijk is en in hoge mate afhankelijk is van de verversingsgraad van het substraatwater. De belangstelling voor zuurstofgehaltes in het substraat golft wat heen en weer. Het direct of indirect meten van de zuurstofgehaltes is niet zozeer het probleem echter het doseren van “extra” zuurstof op basis van gewasbehoefte ligt wat gecompliceerder. Innovatieve producten zijn nu of komen op de markt om extra zuurstof te kunnen toevoegen, echter de vraag over wat heeft het gewas wanneer nodig en zou de plant zich kunnen aanpassen aan bepaalde niveaus zuurstof.

Hieronder kunt u via een 4-tal links naar culinaire filmpjes over koken met (wal)noten met meesterkok Angelique Schmeinck. Deze filmpjes zijn binnen het project Professionalisering van de Gelderse Korte Notenketen ontwikkeld.

Op vrijdag 7 oktober 2022 bracht de nieuwe wethouder voor Ruimtelijke ordening en duurzaamheid (gemeente Lingewaard) Maarten van den Bos een bezoek aan de Zandse Notengaard. Hij werd hier meegenomen in de opzet en actualiteit van het project Professionalisering van de Gelderse Korte Notenketen.

Weer een stap verder

Eerste prototypes zijn geformuleerd en worden dit najaar experimenteel geverifieerd (EU-Rustica). 
Een 13-tal prototypes zijn geformuleerd en samengesteld uit de eerder verkregen en geanalyseerd building blocks.

Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, gemeente Hoeksche Waard en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) laten onderzoek doen naar een duurzamer beheer van landbouwbodems in Zuid-Holland. 

‘t Zand (Huissen) wordt steeds mooier omdat er steeds meer walnotenbomen worden geplant om van de walnoten de mooiste en lekkerste producten te kunnen maken zoals walnotenolie, -pesto, -mayonaise, -melk, -kaas en -room.

Regionale nutriënten kringlopen sluiten!

Een update!
Uit opgewerkte plantaardige reststromen van land- en tuinbouw en foodprocessing ontwerpen we nieuwe circulaire, regio specifieke en multifunctionele meststoffen.
Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biochar productie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residu gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. Hieruit ontstaan de building blocks voor de nieuwe generatie meststoffen. Deze building blocks worden geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Lokale nutriënten kringlopen sluiten!
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen. Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biocharproductie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residue gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. De resulterende producten van deze technieken vormen de zogenaamde buildingblocks voor de biobased meststoffen. Thans worden deze buildingblocks geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Dit platform bestaat uit toeleverend en service-verlenend bedrijven in de glastuinbouw, die 4x per jaar bij elkaar komen op de locatie van een van de deelnemers.
Onlangs is het bedrijf Protix toegetreden. Protix heeft als core-activiteit de opkweek van insecten waarbij proteïnen geproduceerd worden, maar ook het residu wordt vermarkt. Petfood markt, oliën, en nu ook biofertilizer worden als producten in de markt gezet. Hun meststof Flytilizer heeft veelbelovende resultaten laten zien.

Het is 2035... De kringlooplandbouw floreert. De burger koopt zijn vlees, groenten en fruit bij winkels die gespecialiseerd zijn in producten geproduceerd in Gelderland. Hazelnoten en walnoten met het keurmerk “De Gelderse Noot” glanzen in de schappen van die winkels. Op andere plekken in de winkel vind je de hazelnotenpasta, de walnotenmelk en meerdere producten gebaseerd op Gelderse noten. De coöperatie “De Noten” kan op afstand mee kijken en zo zorgen voor een goede aanvoer van noten en andere producten indien de voorraad in de schappen te laag wordt. De kwaliteit van de noten blijft door deze korte logistieke keten hoog.

De afgelopen maanden is CropEye gestart met het Kennis Netwerk Notenteelt. Het project beoogt kennis over te brengen op gebied van notenteelt aan een groep agrariërs, met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven op basis van de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. 

Lokale nutriënten kringlopen sluiten! 
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen.

We hebben de neiging om nu ook relatieve nieuwe biomassa aan te wenden voor energie-generatie, en tegelijkertijd wordt op de biomassa een beroep gedaan als een renewable grondstof. Het zich rijk rekenen is begonnen terwijl het behoud van biomassa of liever het herstel van biomassa nauwelijks aan de orde komt. Zonder voldoende biomassa, en vooral zonder voldoende biomassa in de actieve koolstofkringloop is strategisch gezien “het biomassaverbruik” door/voor andere doeleinden een doodlopend spoor.

Op 18 december 2020 werd er nog in Gelderland gezocht naar klimaat slimme landschapselementen met verdienmodel en gedragen door agrarische ondernemers; de oplossing: Bufferstroken 2.0.

Bufferstroken 2.0 heeft de aanmoedigingsprijs ontvangen van de jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020.

Het project ‘Noten uit Overijssel’ heeft de eerste bijeenkomsten en workshops georganiseerd in Overijssel. De interesse vanuit de ondernemers voor notenteelt is groot en de deelnemers zijn zeer geïnteresseerd in vervolg workshops (verdieping) op gebied van teelt en afzet van hazel- en walnoten.

De eerste drie oriëntatie bijeenkomsten (Lettele, Vilsteren, Almelo) werden samen door ca. 150 ondernemers bezocht. Na deze drie oriëntatie workshops zijn er verdiepingsworkshops op gebied van rassenkeuze hazel- en walnoot en afzet georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten worden experts op gebied van noten ingezet. Zo was er een workshop rassenkeuze walnoten van Arie Bruin en zijn er twee bijeenkomsten rondom rassenkeuze van Bob Wertheim.